Prelucrarea datelor cu caracter personal

ACORD CU PRIVIRE LA PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. PREAMBUL

Având în vedere Regulamentul European Nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, ținând cont datele furnizate de către părți, acestea se informeaza reciproc cu privire la modalitatea prelucrării datelor cu caracter personal conform legii

2. DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE CURSANTULUI PERSOANĂ FIZICĂ PRELUCRATE DE CĂTRE BENEFICIAR ÎN CALITATE DE OPERATOR

2.1       Datele cu caracter personal pe care le colectează BENEFICIARUL de la CURSANT sunt:

 • Nume și prenume;
 • Pseudonim;
 • Imagine publică;
 • Prestaţie/improvizaţie artistică;
 • Adresă;
 • Carte de identitate/Certificat de nastere;
 • CNP;
 • Telefon;
 • E-mail;
 • Date de identificare social media;
 • Imagine foto/video;
 • Voce;
 • Semnatură;
 • Parametri fizici (mărime haine, pantofi etc)
 • Date financiare;

2.2       Cursantul se obligă să furnizeze Beneficiarului date exacte și actuale.

2.3       Cursantul își exprimă liber și neechivoc consimțământul expres pentru folosirea datelor sale personale (menţionate mai sus) în scopul realizării obiectului raporturilor juridice și al utilizării ulterioare a acestora în scopul agreat de parti.

3. TEMEIUL LEGAL ȘI SCOPUL SOLICITĂRII ȘI PRELUCRĂRII DATELOR

3.1       Temeiul prelucrării de date cu caracter personal pentru aceste scopuri poate fi:

(i)        interesul legitim al Beneficiarului sau al unei terțe părți;

(ii)       executarea unui contract;

(iii)      obligația legală;

(iv)      în subsidiar, consimțământul.

3.2      Datele de mai sus sunt exacte și în cazul în care va fi necesar, acestea vor fi actualizate. Datele sunt furnizate  de către Cursant, Beneficiarului, pentru încheierea și executarea raporturilor juridice precum și pentru posibilitatea prezentării numelui/pseudonimului, imaginii, prestaţiei artistice etc pe internet, rețele sociale, reclame, forme comerciale și a utilizării imaginii publice a Cursantului. În acest sens, temeiul prelucrării datelor cu caracter personal este executarea raporturilor juridice constand in furnizarea de cursuri de educatie nonformala/recreativa contra cost, potrivit tarifelor aprobate de Beneficiar.

3.3       Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal pot fi: (i) consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic, PR, marketing, (ii) autorități și instituții publice (de ex. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională de Administrare Fiscală, instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de ordine publică și siguranță națională, Consiliul Concurenței), (iii) alți parteneri contractuali și contractanți ai acestora, (iv) entități din grup, afiliate.

3.4       În cadrul unor operațiuni de vânzare a părților sociale ale societății Beneficiarului, restructurare și a altor activități similare, datele cu caracter personal ale Cursantului pot fi prelucrate prin divulgarea acestora către anumiți consultanți, activități de audit, potențiali cumpărători, autorități publice sau altor persoane. Temeiul prelucrării va fi interesul legitim al părților sau îndeplinirea unei obligații legale.

3.5       În caz de necesitate, Beneficiarul poate prelucra datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau a intereselor înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților sau ale altor persoane fizice și juridice publice sau private care sunt implicate în acele dispute sau negocieri. În aceste situații, Beneficiarul va prelucra datele Cursantului după caz, în temeiul îndeplinirii unor obligații legale care îi revin sau al intereselor sale legitime.

3.6       Beneficiarul va putea divulga datele cu caracter personal ale Cursantului publicatiilor, site-urilor sau colaboratorilor săi care urmează să preia și să difuzeze imaginile publicitare, pseudonimul, având ca temei legal în acest sens executarea contractului.

3.7       Beneficiarul prelucrează datele Cursantului (i) în scop de marketing, publicitate, promovarea serviciilor/portofoliului Beneficiarului, fidelizare, marketing direct; (ii) înscopul protecției juridice a Beneficiarului, (iii)  în scop de conformare legislativă și procedurală, (iv) în scop de responsabilitate socială și comunicare, (vi) în scopul gestionarii relațiilor publice și reprezentarea intereselor Beneficiarului.

4. MODALITATEA DE PRELUCRARE A DATELOR. DIVULGAREA DATELOR

4.1       Datele vor fi prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de Cursant, acesta putând solicita oricând un raport cu privire la datele sale personale. Datele vor fi prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată conform legii și politicii interne de prelucrare și stocare de către Beneficiar a datelor cu caracter personal a clienților și pot fi păstrate atât cât este necesar, conform legii, pentru derularea raporturilor juridice și întocmirea formelor legale (ex. contabilitate, arhivare, ordine de plată, etc). Acolo unde nu există o perioadă de stocare stabilită printr-o lege, Beneficiarul va avea în vedere termenele de prescripție aplicabile, alături de practicile recomandate în domeniul protecției datelor.

4.2      Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de Beneficiar; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescripție juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date.

4.3       Beneficiarul va prelucra datele Cursantului strict pentru derularea în mod legal și în bune condiții a raporturilor juridice, fiind obligată să nu le utilizeze în niciun alt scop. Beneficiarul urmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.

4.4       Datelor vor fi stocate și protejate în conformitate cu politica Beneficiarului.

4.5       Beneficiarul va putea furniza datele personale ale Cursantului revistelor, ziarelor site-urilor și rețelelor sociale cu care colaborează și care vor difuza reclame sau știri conținând imaginea, pseudonimul Cursantului, asigurându-se permanent că sunt instituite garanții adecvate pentru protejarea datelor personale ale acestuia. Datele vor fi furnizate în baza contractului încheiat de către Beneficiar și colaboratorii săi, în temeiul legii, colaboratorii obligându-se la rândul lor să prelucreze datele cu caracter personal cu respectarea prevederilor legale. Colaboratorii Beneficiarului sunt state membre UE și în acest sens se supun respectării reglementărilor legale UE cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

5. DREPTURILE CURSANTULUI

5.1       Cursantul are următoarele drepturi cu privire la datele sale cu caracter personal furnizate Beneficiarului în virtutea prezentului contract:

 1. Dreptul de acces la date. Cursantul are dreptul să acceseze datele furnizate Beneficiarului, să obțină informații privind natura, prelucrarea și divulgarea acestor date;
 2. Dreptul la rectificarea datelor. Cursantul are dreptul să obțină rectificarea datelor dacă acestea nu sunt exacte;
 3. Dreptul la ștergerea datelor. Cursantul are dreptul să solicite și să obțină ștergerea datelor atunci când acestea nu se mai prelucrează sau nu mai există obligația legală cu privire la păstrarea sau arhivarea acestora;
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor. Cursantul are dreptul să solicite și să obțină restricționarea prelucrării datelor. În acest sens, dacă contractul nu mai poate fi executat sau derulat din cauza restricționării, Beneficiarul va informa despre acest aspect Cursantul;
 5. Dreptul de a obiecta. Cursantul are dreptul să obiecteze cu privire la prelucrarea datelor. În acest sens, dacă contractul nu mai poate fi executat sau derulat din caza obiecției ridicate, Beneficiarul va informa despre acest aspect Cursantul;
 6. Dreptul la portabilitatea datelor. Cursantul are dreptul să solicite un format complet cu toate datele furnizate Beneficiarului și să transmită către un alt operator.
 7. Dreptul la retragerea consimțământului. În situația în care s-au prelucrat de către Beneficiar anumite date cu acordul expres al Cursantului, acesta are dreptul să-și retragă consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării de dinainte de retragere și nici legalitatea celorlalte date cu caracter personal furnizate în baza altor temeiuri legale (ex pentru încheierea și derularea contractului);
 8. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere. Cursantul are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal (Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP) cu privire la prelucrarea datelor furnizate Beneficiarului sau de către împuterniciți în numele acesteia.

5.2       Pentru a-și exercita drepturile sau, după caz, pentru a-și retrage acordul atunci când și-a dat consimțământul, sau în măsura în care îi sunt necesare informații suplimentare sau clarificări, Cursantul le poate adresa pe e-mail: contact@academiadeartehoriabrenciu.ro sau la adresa poștală Bucuresti, sector 1, Drumul Regimentului nr 97A, în atenția responsabilului pentru protecția datelor al Beneficiarului.

5.3       Cursantul poate decide să refuze oferirea de date cu caracter personal. Consecința nefurnizării datelor cu caracter personal o reprezintă (i) imposibilitatea de a se stabili o relație de colaborare, (ii) imposibilitatea de a verifica, răspunde, soluționa plângerea, sesizarea, reclamația, critica, observația, (iii) încălcarea unei obligații legale ori contractuale, (iv) imposibilitatea de a respecta o obligație legală, contractuală ori de a se stabili o relație de afaceri, colaborare ori de altă natură.

 1. INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Beneficiarul nu ia decizii care produc efecte juridice în privința Cursantului sau care îl afectează semnificativ și care să aibă la bază prelucrarea automată a datelor personale sau crearea unui profil a Cursantului.